Quyết định 27/2021/QĐ-TTg: Giảm 30% tiền thuê đất 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

28/09/2021

Quyết định 27/2021/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/09/2021)

Cụ thể, theo Quyết định này có quy định:

1. Đối tượng được giảm tiền thuê đất

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

2. Mức giảm tiền thuê đất

Giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021, không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có). Trong đó:

  • Mức giảm tiền thuê đất này được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021;
  • Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ giảm tiền thuê đất

  • Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021;
  • Bản sao quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan Nhà nước.

4. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

  • Nộp hồ sơ đề nghị: Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và cơ quan khác theo quy định. Trong thời gian từ ngày 25/9/2021 – 31/12/2021.
  • Giải quyết hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất.