BẢN TIN PHÁP LUẬT WIKI LLC TUẦN TỪ (01/11/2020 – 15/11/2020)/Legal update of Wiki Legal LLC (From Novermber 1st 2020 to Novermber 15th 2020)

16/11/2020

Nổi bật trong số này:

Những trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng theo Luật mới

Theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) thì các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn giấy phép xây dựng:

 1. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Chủ đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp này được miễn giấy phép xây dựng, nhưng có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

 1. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ trường hợp xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa
 2. Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa.

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc một trong các trường hợp kể trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo duy định của pháp luật.

Các văn bản khác:

Other documents

ĐẦU TƯ

 • Quyết định 1741/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

(Ngày hiệu lực: 05/11/2020)

 • Công văn 9303/VPCP-CN năm 2020 về việc tư nhân đầu tư vào thị trường truyền tải điện do Văn phòng Chính phủ ban hành.

(Ngày hiệu lực: 06/11/2020)

INVESTMENT

 • Prime Minister’s Decision No. 1741/QD-TTg in 2020 about the investment policy approval of the construction project of Rach Mieu 2 Bridge connecting Tien Giang province and Ben Tre province.

(Effective date: November 5th 2020)

 • Government Office’s Official Correspondence No. 9303/VPCP-CN in 2020 regarding the individual’s investment in electric power transmission.

(Effective date: November 6th 2020)

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

 • Thông báo 376/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện 20 dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành.

(Ngày hiệu lực: 07/11/2020)

 • Quyết định 2097/QĐ-BGTVT năm 2020 về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 2.0).

(Ngày hiệu lực: 06/11/2020)

 • Công văn 9295/VPCP-CN năm 2020 nghiên cứu về cảnh báo tình trạng đóng băng thị trường PPP giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành.

(Ngày hiệu lực: 06/11/2020)

TRAFFIC – CONSTRUCTION

 • Government Office’s Notice No. 376/TB-VPCP in 2020 about the Permanent Deputy Prime Minister’s conclusion at the meeting on the deployment of 20 projects upgrading the runways of Noi Bai and Tan Son Nhat International Airport.

(Effective date: November 7th 2020)

 • Ministry of Transport’s Decision No. 2097/QD-BGTVT in 2020 regarding the enaction of E-Government Architecture Framework of the Ministry of Transport (2.0 version).

(Effective date: November 6th 2020)

 • Government Office’s Official Correspondence No. 9295/VPCP-CN researching about the alarm of freezing PPP market in traffic.

(Effective date: November 6th 2020)

HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

 • Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

(Ngày hiệu lực: 03/11/2020)

 • Quyết định 1765/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

(Ngày hiệu lực: 09/11/2020)

 • Công văn 5805/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành.

(Ngày hiệu lực: 04/11/2020)

 • Thông báo 1710/VKSTC-HĐTT về thi tuyển Kiểm tra viên năm 2020 do Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

(Ngày hiệu lực: 10/11/2020)

ADMINISTRATIVE JUDICIARY

 • Prime Minister’s Decision No. 1722/QD-TTg in 2020 regarding the List of State secrets of the Party.

(Effective date: November 3rd 2020)

 • Prime Minister’s Decision No. 1765/QD-TTg in 2020 regarding the List of State secrets of the President and the President’s office.

(Effective date: November 9th 2020)

 • Ministry of Home Affairs’ Official Correspondence No. 5805/BNV-TCBC in 2020 about the implementation of Decree No. 120/2020/ND-CP regarding the establishment, re-organization and winding up of public non-business unit.

(Effective date: November 4th 2020)

 • Inspector Examination Council of Supreme People’s Procuratorate’s Notice No. 1710/VKSTC-HDTT regarding the examination to recruit inspectors in 2020.

(Effective date: November 10th 2020)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 • Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước.

(Ngày hiệu lực: 01/01/2021)

 • Thông tư 11/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

(Ngày hiệu lực: 17/12/2020)

 • Nghị quyết 165/NQ-CP về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

(Ngày hiệu lực: 05/11/2020)

 • Quyết định 1764/QĐ-BTC về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

(Ngày hiệu lực: 09/11/2020)

 • Chỉ thị 40/CT-TTg năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

(Ngày hiệu lực: 02/11/2020)

FINANCE – BANKING

 • State Bank of Vietnam’s Circular No. 10/2020/TT-NHNN amending Circular No. 28/2015/TT-NHNN stipulating the management and usage of digital signatures, digital certificates and certificiate authority of the State Bank.

(Effective date: January 1st 2021)

 • State Bank of Vietnam’s Circular No. 11/2020/TT-NHNN amending Circular No. 24/2017/TT-NHNN stipulating the orders and procedures for revoking Licenses and assets liquidation of foreign credit institutions and foreign bank branches; the orders and procedures for revoking Licenses of representative office of foreign credit institutions and other foreign organizations having banking activities.

(Effective date: December 17th 2020)

 • Prime Minister’s Resolution No. 165/NQ-CP about the financial support to overcome heavy damages to housings caused by natural disasters in October 2020 at some localities in the Central and Central Highlands.

(Effective date: November 5th 2020)

 • Minister of Fiance’s Decision No. 1764/QD-BTC about the additional allocation of the state budget estimates for expenditure.

(Effective date: November 9th 2020)

 • Prime Minister’s Directive No. 40/CT-TTg in 2020 about the strengthening of the state management towards property auction.

(Effective date: November 2nd 2020)

XUẤT NHẬP KHẨU

 • Công văn 8625/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành.

(Ngày hiệu lực: 11/11/2020)

 • Công văn 7147/TCHQ-GSQL năm 2020 về hạn mức trị giá trong EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành.

(Ngày hiệu lực: 06/11/2020)

IMPORT AND EXPORT

 • Ministry of Industrty and Trade’s Offical Correspondence No. 8625/BCT-TTTN in 2020 about the operation and business of oil and gas.

(Effective date: November 11th 2020)

 • General Department of Vietnam Customs’s Official Correspondence No. 7147/TCHQ-GSQL in 2020 regarding the value limit in EVFTA.

(Effective date: November 6th 2020)