Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn giấy bắt buộc trước ngày 01/11/2022

21/10/2020

Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, thời điểm chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 01/7/2022. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn giấy bắt buộc trước ngày 01/11/2022.

1. Bắt buộc hủy hóa đơn giấy đến trước ngày 01/7/2022

 

Tại khoản 3 Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP, cụ thể sẽ bãi bỏ quy định về việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/ 11/2020.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 30/6/2022.

Như vậy, đến trước ngày 01/7/2022, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải tiến hành thủ tục hủy hóa đơn giấy và thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử.

2. Thủ tục hủy hóa đơn giấy

 

Tại khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 13 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định việc hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) và ngừng sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành thực hiện theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Cụ thể, theo Điều 27 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, hướng dẫn bởi Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định thủ tục hủy hóa đơn giấy được thực hiện gồm 04 bước sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh)

Lưu ý: Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải bao gồm đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức kinh doanh.

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy phải ghi chi tiết:

  • Tên hóa đơn;
  • Ký hiệu mẫu số hóa đơn;
  • Ký hiệu hóa đơn;
  • Số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
  • Hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử.

Bước 3: Lập biên bản hủy hóa đơn

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn cần ký vào biên bản hủy hóa đơn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Bước 4: Thông báo kết quả hủy hóa đơn gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Lưu ý:

  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy;
  • Số lượng: 2 bản (một bản lưu nội bộ tổ chức, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp);
  • Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện thủ tục hủy hóa đơn;