Luật Đầu tư 2020 lần đầu quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

10/11/2020

Quy định về Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt là một trong những quy định mới đáng chú ý tại Luật Đầu tư 2020.

Theo Điều 20 Luật Đầu tư 2020 lần đầu quy định về hình thức ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt với những nội dung quan trọng sau:

1. Mục đích áp dụng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đầu tư 2020, Chính phủ sẽ quyết định việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội.

2. Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt

– Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

– Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt

Luật Đầu tư 2020 dẫn chiếu mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai

4. Hình thức hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Hỗ trợ đầu tư đặc biệt thực hiện theo các hình thức hỗ trỡ đầu tư chung được quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Đầu tư 2020, bao gồm:

  • Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư;
  • Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;
  • Hỗ trợ tín dụng;
  • Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước;
  • Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;
  • Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;
  • Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

5. Các trường hợp không áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt

– Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 01/01/2020;

– Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

– Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền;

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.