Nghị định 47/2021/NĐ-CP Quy định về việc sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty

15/04/2021

Nghị định 47/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày -1/4/2021 quy định một số điều của Luật Doanh Nghiệp 2020. Quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty. doanh nghiệp QP-AN và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước.

(Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2021)

Cụ thể: quy định việc sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty:

1. Việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 195 Luật doanh nghiệp bao gồm trường hợp sau:

  • Cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới.
  • Cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập.
  • Cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.

2. Doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước theo khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

3. Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của công ty chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp khi đề xuất, quyết định góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác và cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho công ty khi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty nếu trong quá trình thụ lý hồ sơ phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp liên quan vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.