Quy định mới với chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam

28/07/2020

Để tăng cường đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam. Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành Công văn chỉ đạo.

 

Do các trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với xu hướng ngày càng gia tăng.

Vì thế để tạo điều kiện và hỗ trợ cho các chuyên gia vừa được nhập cảnh vừa vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện đồng bộ nhiều nội dung:

  • Thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 3-7 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
  •  các đơn vị mời phải đảm bảo chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.
  • Các chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc Covid-19.
  • Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

Nội dung công văn 2847/CV-BCĐ ngày 23/05/2020 xem tại đây:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Lao-dong-Tien-luong/Cong-van-2847-CV-BCD-2020-ho-tro-nguoi-nuoc-ngoai-la-nha-dau-tu-nhap-canh-Viet-Nam-de-lam-viec-443392.aspx