Quy định về Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

28/12/2020

Nghị định 150/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 25/12/2020 quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

 

Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 150/2020/NĐ-CP quy định về việc thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

1. Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi.

2.  Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ. không bao gồm các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

4. Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.