Thẩm quyền của ĐHĐCĐ, không được ủy quyền HĐQT

07/03/2022

Ngày 23/02, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đa có văn bản số 913/UBCK-GSĐC hướng dẫn về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Qua giám sát, UBCKNN nhận thấy rất nhiều công ty đại chúng còn chưa thực hiện đúng các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ.

Cụ thể, đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ, hiện có một số công ty đang có Nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ là chưa phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020.

Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ, hiện tại có một số công ty đang có Nghị quyết ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ mà không trình dự thảo hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp ĐHĐCĐ là chưa phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp 2020.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ không được thực hiện đúng quy định sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị công ty và hoạt động chào bán chứng khoán. Vì vậy, liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của các công ty đại chúng, UBCKNN đã đưa ra một số lưu ý.

Trong đó, HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp trong BCTC gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng giao dịch phải thông báo cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trương hợp điều lệ quy định một thời hạn khác; thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ chấp thuận hợp đồng giao dịch sau đây: (a) hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 điều này; (b) hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp trong BCTC gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan cổ đông đó.

Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCD trước đó chưa được thực hiện, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua trước khi thực hiện.