Thông tin tài khoản cá nhân sẽ được ngân hàng cung cấp cho cơ quan thuế từ 05/12/2020

23/11/2020

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020. ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế.

 

Tại  khoản 2 Điều 30 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế, cụ thể:

  • Ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế.
  •  Việc cung cấp này phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp. Thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin.

Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại cần cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế.

Thời gian cập nhật thông tin về tài khoản được thực hiện hàng tháng trong 10 ngày của tháng kế tiếp. Cung cấp dưới hình thức điện tử.