Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống đấu thầu Quốc Gia

10/06/2022

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, được Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 31/5/2022, thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trên Hệ thống đấu thầu Quốc Gia (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022)

Cụ thể:

  • Thông tin chung về nhà thầu;
  • Số liệu về báo cáo tài chính hàng năm;
  • Thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện;
  • Thông tin về nhân sự chủ chốt;
  • Thông tin về máy móc, thiết bị; 
  • Thông tin về uy tín của nhà thầu. 

Nhà thầu chủ động cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình theo quy định vừa nêu trên Hệ thống và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai trên Hệ thống.

Trường hợp nhà thầu tự thực hiện việc chỉnh sửa trên Hệ thống, Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các thông tin trước và sau khi nhà thầu thực hiện chỉnh sửa. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được xác thực bằng chữ ký số của nhà thầu.

Nhà thầu cần đính kèm các văn bản, tài liệu để chứng minh tính xác thực về năng lực, kinh nghiệm, tài liệu đính kèm sẽ được lưu trữ và quản lý trên Hệ thống.

Trường hợp nhà thầu kê khai không trung thực nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào thì bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 89 của Luật Đấu thầu.

Đối với nội dung số liệu về báo cáo tài chính hàng năm, trường hợp số liệu về báo cáo tài chính trên Hệ thống đã được cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu không phải kê khai số liệu về báo cáo tài chính.

Đối với số liệu báo cáo tài chính từ năm 2021 trở đi, trường hợp nhà thầu phát hiện Hệ thống chưa cập nhật số liệu so với Hệ thống thuế điện tử thì nhà thầu sửa đổi cho phù hợp với số liệu đã báo cáo với cơ quan thuế, Hệ thống sẽ lưu lại các phiên bản sửa đổi thông tin của nhà thầu.